Kezdőlap | Tartalomjegyzék |  

Felvinczi György (1645 k.–1716)

A legenda szerint vándorlantosként, amolyan kései Tinódi Sebestyénként hunyt el. A valóság az, hogy unitárius papnak készült, és élete utolsó éveiben Kolozsvár hites szolgabírája, prokurátora (közjegyzőféléje) volt. Életéről az unitárius egyházi-iskolai feljegyzésekből, egy 1696-ban Lipót császárhoz és királyhoz írt latin kérelméből ismerünk biztos adatokat. Mint árva gyermeket születési helye után anyakönyvezhették a kolozsvári unitárius kollégiumban, valószínűleg egy felvinci székely nemescsalád sarja. Bár tanítói hivatalt kapott Torockón, 1672-ben pedig szenior lett, sokszor követett el kihágást az egyházi rend ellen, így nem meglepő, hogy 1673-ban elhagyta az unitárius eklézsiát. Az unitárius egyháztörténet is feljegyzi szerelmi botrányát: „egy rossz személy miatt késő estve az iskolába vitetnék, békóba tennék.” A karcerből néhány hét múlva megszökött, és világi szolgálatba állt. 1693-tól Kolozsvárott szolgabíró, s ekkor jelent meg nagy hírű drámai alkotása, a Comico-tragoedia (amely nem tévesztendő össze a hasonló című, anonim művel). Nehéz lenne mai szemmel drámaként olvasni ezt a verses alkotást, de mint Koltay-Kastner Jenő megállapította: nem is annak készült, hanem Az első magyar opera szövegkönyvének: ihletője a Cesti-féle Il pomo d’oro (Az Aranyalma), a Lipót császár esküvőjére írt kisopera volt. 1696-ban Felvinczi vagyonának egy része a tűz, másik része a tatár és labanc pusztítás martaléka lett, s gyermekeit is Kolozsvárott hagyva várandós feleségével sietett a bécsi udvarba, s október 1-jén benyújtotta kérvényét: engedje az uralkodó, hogy önálló társulatot szervezzen, s saját belátása szerint, adómentesen színielőadásokat tarthasson Magyar- és Erdélyországban. Lipót feltűnően gyorsan, még abban a hónapban Felvinczi minden kérését teljesítette engedélyével.
            Megvalósult-e Felvinczi álma, létrejött-e az első állandó magyar színtársulat, nem tudható bizonyosan. A Kelemen-féle pesti színjátszók krónikása mindenesetre mint közvetlen elődjüket, mint az erdélyi színjátszás elindítóját tisztelte (Endrődy János, Magyar Játékszín, II, Pest, 1793, 45–50). 1697-től ismét kolozsvári prokurátor, ebbéli ismereteiről adott számot abban az ajánlásában is, melyet a Tripartitum Szentpáli Ferenc-féle verses magyarításának kiadásához írt (1701). Utolsó közjegyzői ténykedésének dokumentuma 1715. szeptember 18-án kelt.
(Csillag István)

Tartalom
Kolozsvár leírása
Az ötvösmesterségről való vetélkedés

Irodalom
RMKT XVII, 13, kiad. Varga Imre, 1988, 81–417, 573–638.
Kastner Jenő, Az első magyar opera = Klebelsberg Emlékkönyv, Bp., 1925, 419–426.
Magyari Ágnes, Felvinczi György Kolozsvárt leíró verse,
Iris, 1998/1–2., 198–205.