Kezdőlap | Tartalomjegyzék |  

Katolikus énekek

Az ellenreformáció szellemében megújult katolikus egyházban nagy igény mutatkozott a templomban és az egyházi ünnepeken énekelhető, teológiai szempontból kifogástalan egyházi énekek iránt. Jellemző, hogy mind Pázmány imádságoskönyvébe, mind a katolikus környezetben szerkesztett, bécsi Istenes énekek anyagába bőven bekerültek protestáns szerzők művei is. A század közepére gyűlt össze olyan jelentős, már a hívek körében népszerűségre szert tett anyag, amelyet reprezentatív énekeskönyvbe foglalva adhattak ki.
Kisdi Benedek egri püspök költségével, Szőlősy Benedek gondozásában 1651-ben Lőcsén jelent meg az a nagyrészt magyar nyelvű, kottákkal ellátott gyűjtemény, amely a Cantus Catholici címet viselte. Alcíme: Régi és új, deák és magyar ájtatos egyházi énekek és litániák.

A század másik nevezetes, a katolikus énekkultúrát évszázadokra meghatározó antológiája Kájoni János Cantionale catholicum-a, melyet saját, e célra felállított csíksomlyói nyomdájában nyomtatott ki 1676-ban. 247 latin és 545 magyar nyelvű énekszöveget tartalmazott – kották nélkül. Forrásai korábbi katolikus gyűjtemények (Hajnal Mátyás, Kopcsányi Márton, Cantus catholici), református énekeskönyvek (Lőcse, 1654; Várad, 1654) és a gazdag erdélyi kéziratos hagyomány voltak. Az énekeket is szerző Kájoni nagy érdeme, hogy gyűjteményébe felvett sok igen régi, minden bizonnyal a reformáció előtti, középkori eredetű éneket is. A katolikus énekek veretes, archaikus nyelve igen erős hatást gyakorolt az egyre szélesebb körben hódító, már a népi rétegeket is elérő magyar barokk stílus alakulására.

Tartalom
Csordapásztorok midőn Betlehemben…
Hymnus a Szent Keresztről
Dies irae
Dormi fili, dormi
Karácsonra való Gloria
Ének a boldogságos Szűzről

Linkek
A Holl Béla által szerkesztett RMKT XVII, 15A kötet a Neumann-házban, mely a 17. századi katolikus énekek anyagának javát tartalmazza. (A 15B kötet nélkül!)
A katolikus énekekről a Spenótban