Kezdőlap | Tartalomjegyzék |  

Rozsnyai Dávid (1641–1718)

Rozsnyai – ahogy Thaly Kálmán tévesen elnevezte: „az utolsó török deák” – az Apafi-udvar tisztségviselője volt. A török deáki tiszt nem hasonlított a mai idegen nyelvű levelezőére; a török deák fordító, tolmács, portai ügyvivő és a török ügyek referense egyszemélyben. Ám a diplomáciai munka nem elégítette ki Rozsnyai becsvágyát: töröktanulása első percétől történetíró akart lenni. Számos kisebb irata, naplója, önéletírás-töredéke maradt ránk. Szépírói működése 1678–1682 közé, rabsága éveire esik, ekkor állította össze Történt dolgok címen  emlegetett történetírását és a Horologium turcicum (Török órák) című fordítását.
Ez utóbbi a híres szanszkrit elbeszélésgyűjtemény, a Pancsatantra törökre fordított változatának magyar átdolgozása. Művét fejedelmi tükörnek, erkölcsnevelő munkának szánta. A matrjoskababák formájára egymásba dugott mesék keleties szövevényét Rozsnyai nyelvi eszménye teszi élvezhetetlenné; török mintájának perzsa és arab szavakkal tűzdelt nyelve éppúgy befolyásolta, mint a műfaji mintának tekintett Prágai-mű, a Fejedelmek serkentő órája stílusa – a keleties ékítményekkel zsúfolt, burjánzó mondatszövésű, latinizmusokkal terhelt „nyelvi habarcs” sehogy sem emlékeztet Rozsnyai emlékíró munkáinak pontos fogalmazására, csípős-csattanós fordulataira, imájának átfűtött hangú, szép, csaknem purista magyarságára.
Műveinek apró verses betétein túl valódi költői termése az a hét verses fejedelemportré, amelyeket a Történt dolgok szövegéhez hozzáillesztett. A Báthory Zsigmondtól II. Rákóczi Györgyig ívelő versfüzérből ugyanaz az Erdély-kép rajzolódik ki, mint Kemény János forrásként fölhasznált önéletírásából: hogy a fejedelmek sora Erdély romlását példázza az idealizált múlttól a sivár jelenig. (S. Sárdi Margit)

A szövegeket az kritikai kiadás (RMTK XVII, 16., kiad. S. Sárdi Margit, Bp., Balassi, 2000.) alapján adjuk, átírva.

 

Tartalom
Báthory Zsigmond
Bocskay István
Báthory Gábor
Bethlen Gábor
Brandenburgi Katalin
I. Rákóczi György
II. Rákóczi György

Linkek
Rozsnyai Dávid: Balkáni és krétai utazások
S. Sárdi Margit: A két Rákóczi György ellenzéke
A korszak története a háromkötetes Erdély-története kézikönyvben

Irodalom
Rozsnyai Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai, kiad. Szilágyi Sándor, Pest, 1867. (MHH II. 8.);
Horologium turcicum, kiad. Dézsi Lajos, Bp., 1926.
Kaposi Márton, Kovács Sándor Iván, Rozsnyai Dávid kiadatlan kéziratos imádsága, ItK, 1960, 486–488.
S. Sárdi Margit, Történelem lírában. Rozsnyai Dávid  fejedelemportréi = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., 1996, 223–236.