Kezdőlap | Tartalomjegyzék | Szentsei-daloskönyv ||  

Szentsei-daloskönyv

159 levél terjedelmű kis nyolcadréd formátumú kódex, melyet 1704 körül írt össze tulajdonosa, Szentsei György. Személyéről alig tudunk valamit. 1704-ben "ifjúnak" nevezi magát. Maga is szerez verseket, a versfők tanúsága szerint ő írta a 33. és a 75. éneket. Thaly Kálmán romantikus módon, de minden alapot nélkülözve Rákóczival küldi bújdosni a szabadságharc bukása után. Payr Sándor az 1682-ben született, a veszprém megyei Tésen működő Szeniczei Bárány György evangélikus lelkésszel azonosította; feltevését azonban nem támasztotta alá meggyőző bizonyítékokkal. Szentsei kuruc érzületű, nyakas protestáns lehetett, aki maga is szerez énekeket; legalábbis a daloskönyv két darabjának versfőiben megtaláljuk a nevét (Eredj, menj el tűlem..., Szörnyű veszedelem...). Valószínűnek tűnik, hogy a Vigasztalj meg kegyes Isten... kezdetű éneket is ő szerezte "irigyektől menekedvén" "Bakanyban nagy búvában". Azonos nevet viselő család élt a 18. században a Téshez közeli Várpalotán. Szencse egyébként a felföldi Bars vármegyében, Érsekújvártól északkeletre található.

A daloskönyvet 1711-ben már egy bizonyos György Tamás birtokolja, aki maga is másol be verseket, a kötet tartalmáról mutatót is készít. A versgyűjtemény másfél század közköltészetének egyik legreprezentatívabb, leggazdagabb antológiája. Legkorábbi keltezett darabjai az 1580-as években keletkeztek; a gyűjtemény java a kuruc kor költészetéhez köthető darabokból áll. Műfaji sokszínűsége szinte felöleli a 17. század világi közköltészetének teljes spektrumát. Jellemző verstípusai: katonaénekek, vitézi búcsúztatók, hazafias kesergők, siraloménekek, szegénylegény énekek, rabénekek. Figyelemre méltó szerelmi énekanyaga is; a boldogtalanul, kesergő, az irigyekre panaszkodó, szemrehányó versek mellett megszólal a trágárságba forduló, lakodalmi pajzán, "latrikánus" költészet hangja is. Ebbe a kocsmai regiszterbe tartozhatnak a csúfoló, intő énekek is.

A daloskönyv további különlegességét az illusztrációk jelentik. A falusi templomok fakazettás festményeinek naív, barokk stílusában festett színes iniciálék mellett ornamentális helykitöltőkkel díszítette egy ismeretlen -- leginkább maga Szentsey György. A szövegek mellé, néhány esetben illusztrálásként a díszítést is odahelyezzük.

A kötet ma az OSZK Kézirattárában található, jelzete Oct. Hung. 70. 1977-ben Varga Imre gondozásában facsimilében is megjelent.

A daloskönyv tartalma

A kötebeli sorrendben

 1. Cantio elegans (6a):
Tunyaság az életnek jobbját megtompítja 

 2. Intő és oktató ének az asszonyoknak tisztekrűl (10b):
Asszonynépek vegyétek eszetekben

 3. Cantio prima funebris et optima (14a):
Jaj, mely mulandó már ez árnyékvilág

 4. … magtalanyok, az kik megtettétek (16a)

 5. Cantio de Nicolao Zrényi (16b):
Római bölcseknek régi fejedelme

 6. Cantio de Stephano Rabi (20a):
Oh, hamar elmúló világnak öröme

 7. Cantio alia de militari duce (22a):
Ki ne panaszolkodnék ily vitéz emberen

 8. Cantio nuptialis (23b):
Lakjatok vígan, igyatok bátran, eja

 9. Cantio alia de amore (25b):
Oh, hitető, álnok szívű Diána

10. Alio cantio et pulchra (26b):
Sokan szólnak most énreám nagy ártotlanul

11. Cantio alia de portione (28b):
Oh, szegény magyarság, mit gondolsz magadban

12. Hallottad-e hírét az új királynak? (31a)

13. Más ének nagypéntekre (33a):
Jaj, nagy kedven tartott drága édes szülöttem

14. Cantio nova et pulchra (34b):
Vigasztalj meg, kegyes Isten

15. Cantio flebillis (36a):
Vígságnak töretik gyönge szép üvege

16. Cantio alia (38a):
Szegénylegény dolga

17. Alia cantio et pulchra (40a):
Seregeknek Ura, ki lakozol mennyben

18. Cantio alia de schlavis ( 40b):
Tótok bírják az darab országot

19. Cantio alia demulieribus (43a):
Az minap egy asszony az többi között

20. Cantio pulchra et elegans (44b):
Új hírt mondok, minden reá hallgasson

21. Cantio pulcherrima (47a):
Mint az útonjáró, ki két útra talál

22. Más szép ének (50a):
Uram, Jézus Krisztus, siess már eljőnyi

23. Cantio alia (52b):
Házosságra, jaj magam

24. Cantio matrimonialis (55a):
Jövendő dolgaimrul addig gondolkodám

25. Cantio alia (58b):
Halgassátok, jó uraim, az mit néktek mondok

26. Cantio alia de amore (61b):
Jaj nékem szegénnek

27. Cantio elegans (62b):
Sörkenj föl, én lölköm

28. Cantio alia de zolomy (63b):
Így köll-e örökkén nyavalyássan élnem?

29. Cantio alia de matrimonio (65a):
Istenemtűl mit én szívem szerént

30. Cantio alia (66a):
Természetemnek ez gyalló testben romlását

31. Cantio alia de ebrietate (67b):
Kénszerítem elmémmel ritmushozó Pallást

32. Cantio alia (70a):
Siralomra igyed, ó, vég-Kiskomár

33. Cantio alia et nova (72a):
Eredj, menj el tűlem, kegyetlen Cupido

34. Cantio alia (74b):
Menj el, édes szolgám

35. Az jószerencsének irigylői ellen írattatott egynyíhány magyar versek
Ki-ki az mit szeret, kedves az annál

36. Más ének
Szerencsével kinek van frigye

37. Cantio alia pia et optima
Boldogtalan vagyok

38. Cantio flebilis de periculo Tokajensi
Jaj, végső romlásra jutott Magyarország

39. Már homályban ülnek fényes csillagim

40. Cantio alia de amore
Ó, mely állhotatlan világiak öröme

41. Az szegén fogoly rabprédikátorok éneke
Ó, Sión leánya, keserves anyám

42. Cantio elegans
Panaszolkodhatmk, bizony, míltán sírunk

43. Cantio alia
Pillises fejeknek hódúit magyfar nemzet

44. Az győri lutheránus templomnak égéséről panaszolkodó ének
Ó, te mindenható fölséges Isten

45. Más. Ének az gazdagról
Ó, mely nagy bujaság az gonosz gazdagság

46. Cantio pulchra
Bánotimnak örvényében

47. Böcsületemet elvesztém

48. Cantio alia de amore
Megjelentem panaszomat

49. Cantio alia
Mit búsulsz, kenyeres, midőn semmid nincsen

50. Cantio alia
Siralmas hattyú Neander partján

51. Cantio altera
Sok ideje, miulta hallgatok

52. Cantio alia
Bolondság volt nádhoz bíznyi

53. Cantio alia
Bánotja nincs ez világon annak

54. Cantio alia
Engem az szerencse mast próbára vetett

55. Cantio alia
Egy bujdosó szegénylegény

56. Cantio alia
Hallod-e, ifjú, jöjj te egy szómra

57. Alia cantio
Hozzád illendő jóakaratomat

58. Jajszó, melyben édes hazánk romlását siratja egy poéta
Zokogó sírással sírhatsz magyar nemzet

59. Cantio militis
Zöldítsed, Úristen, hamar az erdőket

60. Cantio alia de amore
Megunt engem az én uram cafrangos voltomért

61. Cantio alia
Megmondám, tűzégette

62. Cantio specialis
Nem régen vala nékem vigasságom

63. Cantio alia
Nosza hajdú, firge varjú

64. Cantio alia
Árván maradt magyar Sion lánya

65. Cantio alia et pulchra
Tenger fövenye ki sok

66. Vasakat viselnek
Reménség az embert gyakorta táp lálja

67. Cantio alia de Paulo Szepesi
Sok embereket már Úristen megvert

68. Cantio flebilis
Siralmas volt nékem világra születnem

69. Cantio alia
Isten áldjon meg, édes barátom

70. Cantio sequens
Ifjúság, mint sólyommadár

71. Szentöltessék, uram, az te szent neved

72. Cantio alia
Siralmas volt nékem

73. Cantio de Francisco Rákóczi
Fölséges nagy Isten, szentséges nevedben

74. Cantio alia
Emlékezem szegény Magyarországrúl

75. Cantio alia nova
Szörnyű veszedelem, jaj, reád szállá

76. Cantio alia et pulchra
Mindenkoron romolj életem, s folyton foly

77. Siralmas ének az szömörei harcrúl
Ó, fölséges Isten, igyünk mire juta

78. Cantio alia de amore
Jó napot, szívem, virágom

79. Alia
Fenékkel fölfordult már ez széles világ

80. Cantio alia
Panaszát, Úristen, mi szegény hazánknak

A kezdősorok mutatója

… magtalanyok, az kik megtettétek
Árván maradt magyar Sion kánya
Asszonynépek vegyétek eszetekben
Az minap egy asszony az többi között
Bánotimnak örvényében
Bánotja nincs ez világon annak
Boldogtalan vagyok
Bolondság volt nádhoz bíznyi
Böcsületemet elvesztém
Egy bujdosó szegénylegény
Emlékezem szegény Magyarországrúl
Engem az szerencse mast próbára vetett
Eredj, menj el tűlem, kegyetlen Cupido
Fenékkel fölfordult már ez széles világ
Fölséges nagy Isten, szentséges nevedben
Halgassátok, jó uraim, az mit néktek mondok
Hallod-e, ifjú, jöjj te egy siómra
Hallottad-e hírét az új királynak? (31a)
Házosságra, jaj magam
Hozzád illendő jóakaratomat
Ifjúság, mint sólyommadár
Így köll-e örökkén nyavalyássan élnem?
Isten áldjon meg, édes barátom
Istenemtűl mit én szívem szerént
Jaj nékem szegénnek
Jaj, mely mulandó már ez árnyékvilág
Jaj, nagy kedven tartott drága édes szülöttem
Jaj, végső romlásra jutott Magyarország
Jó napot, szívem, virágom
Jövendő dolgaimrul addig gondolkodám
Kénszerítem elmémmel ritmushozó Pallást
Ki ne panaszolkodnék ily vitéz emberen
Ki-ki az mit szeret, kedves az annál
Lakjatok vígan, igyatok bátran, eja
Már homályban ülnek fényes csillagim
Megjelentem panaszomat
Megmondám, tűzégette
Megunt engem az én uram cafrangos voltomért
Menj el, édes szolgám
Mindenkoron romolj életem, s folyton foly
Mint az útonjáró, ki két útra talál
Mit búsulsz, kenyeres, midőn semmid nincsen
Nem régen vala nékem vigasságom
Nosza hajdú, firge varjú
Ó, mely állhotatlan világiak öröme
Ó, mely nagy bujaság az gonosz gazdagság
Ó, Sión leánya, keserves anyám
Ó, te mindenható fölséges Isten
Ó,fölséges Isten, igyünk mire juta
Oh, hamar elmúló világnak öröme
Oh, hitető, álnok szívű Diána
Oh, szegény magyarság, mit gondolsz magadban
Panaszát, Úristen, mi szegény hazánknak
Panaszolkodhatmk, bizony, míltán sírunk
Pillises fejeknek hódúit magfar nemzet
Reménség az embert gyakorta táp lálja
Római bölcseknek régi fejedelme
Seregeknek Ura, ki lakozol mennyben
Siralmas hattyú Neander partján
Siralmas volt nékem
Siralmas volt nékem világra születnem
Siralomra igyed, ó, vég-Kiskomár
Sok embereket már Úristen megvert
Sok ideje, miulta hallgatok
Sokan szólnak most énreám nagy ártotlanul
Sörkenj föl, én lölköm
Szegénylegény dolga
Szentöltessék, uram, az te szent neved
Szerencsével kinek van frigye
Szörnyű veszedelem, jaj, reád szállá
Tenger fövenye ki sok
Természetemnek ez gyalló testben romlását
Tótok bírják az darab országot
Tunyaság az életnek jobbját megtompítja 
Új hírt mondok, minden reá hallgasson
Uram, Jézus Krisztus, siess már eljőnyi
Vigasztalj meg, kegyes Isten
Vígságnak töretik gyönge szép üvege
Zokogó sírással sirhatsmagyar nemzet
Zöldítsed, Úristen, hamar az erdőket

   

 

 

 


Bánotimnak örvényébe...
Szörnyű veszedelem...
Oh, hitető álnok szívű Diána...
Zöldítsed, Úristen...